เอกสารประกอบการเสวนางานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 

เอกสารประกอบการเสวนา วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เอกสารประกอบการเสวนา วันที่ 13 ธันวาคม 2562

การจัดการความรู้และนวัตกรรม (.pdf) โดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์
นวัตกรรมกับการพัฒนางานประจำ(.pdf) โดย ดร.บงกช เจนจรัสสกุล