หลักการและเหตุผล 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันพัฒนางานประจำ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์การ โดยสถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยในการพัฒนางานประจำและวิจัย และพัฒนาบุคลากรของสถาบันด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ในการทำผลงานทางวิชาการทั้งที่เป็นงานพัฒนางานประจำหรือการวิจัยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรของสถาบันสามารถผลิตผลงานทางวิชาการจนนำไปสู่การพัฒนางานประจำได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจำและวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมมหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการร่วมกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั่วประเทศ สถาบันเห็นว่า ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้ดำเนินการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนางาน ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น จึงได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของตนเองสู่สาธารณชน
4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ