สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมหกรรม

1.นางสาวศิริพร อุหมัด โทร. 02 727 3611 หรือ 08 2790 1943
2.นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ โทร. 02 727 3399 หรือ 08 2790 1943
3.อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4. LINE: @445pbsjc 

สถานที่จัดงาน

ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration.
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240