รูปแบบการจัดมหกรรม

1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ปขมท.
3. การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ประเภท คือ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
การนำเสนอผลงานทั้ง 2 ประเภท จะเป็นการประกวดและมีรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวด

การนำเสนอผลงาน

เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน
1. จะต้องเป็นผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่บุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในผลงานนั้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงาน
3. ต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาในทุกระดับ
4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการคัดลอกผลงานทั้งของตนเองและของผู้อื่น ผู้นำเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกกรณี
รูปแบบการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
1. นำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint
2. จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหาตามที่กำหนด) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
3. ระยะเวลาในการนำเสนอประมาณ 15 นาที (บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที)
4. จัดส่งไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint ให้ผู้ประสานงานที่อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1. จัดทำเป็นโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. และยาว 100 ซม. จำนวน 1 แผ่น
2. จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหาตามที่กำหนด) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
3. กำหนดการติดโปสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.