รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ กลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ กลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท