ระเบียบการส่งผลงาน เพื่อประกวดในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 

การส่งต้นฉบับผลงาน

(1) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานจะต้อง รับผิดชอบในการยืนยันผลงานที่ส่งประกวดของตนเองทุกกรณี
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการขอทราบชื่อผู้อ่านประเมินบทความทุกกรณี
- คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเครือข่ายจัดประกวดมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ แต่ต้องไม่มีส่วนในการประเมินผลงานและตัดสินผลงานของตนเอง
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ (ปขมท.) ครั้งที่ 4 ต้อง รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการคัดลอกผลงานทั้งของตนเอง หรือผู้อื่นทุกกรณีในการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกกรณี
- กรณีทำวิจัยร่วม: รายชื่อผู้ทำวิจัย ชื่อแรกจะต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ชื่อต่อไปจะเป็น บุคลากรสายวิชาการก็ได้
(2) ต้นฉบับจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 250 คำ และภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คำ และคำสำคัญ (keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ
(3) ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ และไฟล์ผลงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ลงทะเบียนและส่งผลงานออนไลน์)
** กรณีส่งผลงานแล้วจะต้องได้รับเมล์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ จึงจะถือว่าทางสถาบันฯ ได้รับผลงานของท่านเรียบร้อยแล้ว***
(4) ผู้ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานและการประกวดฯ จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
(5) ต้นฉบับผลงานจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสาขาต่างๆ จำนวน 2 ท่าน และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานและการประกวด (ปขมท.) พิจารณาการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมิน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาการให้รางวัลโดยคณะกรรมการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ถือเป็นที่สิ้นสุด
(6) การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ (2) การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ กลุ่มที่ 2 งานวิจัย กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
(7) การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการพิจารณาต้องจัดทำโปสเตอร์สำหรับการนำเสนอ ขนาดกว้าง 80 ซม. และยาว 100 ซม. จำนวน 1 แผ่น/ผลงาน และกำหนดเข้าติดตั้งโปสเตอร์ตั้งแต่วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เท่านั้น
(8) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการพิจารณาแล้วต้องจัดส่งไฟล์นำเสนอ Microsoft Powerpoint ให้ ผู้ประสานงานภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(9) ระยะเวลาในการนำเสนอ 15 นาที/ผลงาน (บรรยาย 12 นาที และซักถาม 3 นาที)
(10) การประกวดผลงานในโครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ แบ่งเป็น 4 กล่ม คือ
กลุ่ม 1 การพัฒนางานประจำ หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุง งานประจำ ให้มีคุณภาพดีขึ้น เช่น พัฒนางาน แล้วทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา คุ้มค่าคุมทุน หรือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการพัฒนาคุณภาพงานประจำด้วยเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ เช่น Lean , Kaizen, KM เป็นต้น (คำแนะนำการเขียนผลงานการพัฒนางานประจำ)
กลุ่ม 2 งานวิจัย หมายถึง วิจัยสถาบัน วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่/สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร (คำแนะนำการเขียนผลงานวิจัย)
กลุ่ม 3 สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ พัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่ (คำแนะนำการเขียนผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์)
กลุ่ม 4 นวัตกรรม นวัตกรรม หมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ในงานประจำ หรือ ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว (คำแนะนำการเขียนผลงานด้านนวัตกรรม)
(11) ผู้ชนะการประกวดผลงานในมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 จะได้รับรางวัลพร้อมโล่เกียรติคุณ ดังนี้
รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยแต่ละกลุ่มจะมีรางวัล ดังนี้
  -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 4,000 บาท
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยแต่ละกลุ่มจะมีรางวัล ดังนี้
  -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท