รายชื่อผลงานที่ร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562